محصولات سیم و کابل زیتون

سیم های نصب ثـابت

سیم های نصب ثـابت

کاربرد

ایـن نـوع سـیم‌ها در سیم‌کشـی داخلـی تابلوهـا و توزیع کننده‌هـای بـرق اسـتفاده میشـود. به‌کارگیـری ایـن سـیم‌ها در لوله‌هـا و در زیـر گـچ مجـاز اسـت. سـیم‌های بـا هـادی تابیـدۀ منظـم (گروه2) را میتـوان به‌عنـوان رابـط الکتریکـی در داکت‌هـای زیرزمینـی، ماشـین‌آلات، تابلوهای فرمان و تجهیزات کنترلی به‌کار برد.

 

ساختار

هـادی: مـس آنیل شـده گـروه 1( تـک مفتولـی( یـا گـروه 2 )منظـم تابیـده( مطابق اسـتاندارد 60228 IEC یـا 3084 ISIRI

عایق: آمیزۀ PVC از نوع C/PVC

استاندارد

1-60227 IEC یـا 01) 607 (ISIRI بـا ولتـاژ نامـی 750/450 ولـت بـرای سـطوح مقاطـع بیـش از 1 میلیمتـر مربع

5-60227 IEC یـا 05) 607 (ISIRI بـا ولتـاژ نامـی 500/300 ولـت بـرای سـطوح مقاطـع 5.0 ،75.0 و 1 میلیمتـر مربـع

 

 


 

در صورت نیاز به مشاوره
با کارشناسان کابل زیتون در تماس باشید