محصولات سیم و کابل زیتون

سیم های انعطاف پذیر

سیم های انعطاف پذیر


موارد کاربرد:

سیم‌های دارای ولتاژ نامی 750/450 ولت:

ایـن نـوع سـیم‌ها بـرای نصـب در داخـل وسـایل برقـی و نیـز حفاظـت سیسـتم‌های روشـنایی در محیط‌هـای خشـک درون لوله‌هـا و زیـر و روی گـچ مناسـب اسـت.

سیم‌های دارای ولتاژ نامی 500/300 ولت:

ایـن نـوع سـیم‌ها بـرای نصـب درون لوله‌هـا و زیـر و روی گـچ و نیـز جهـت قرارگیـری در لوله‌هـای خرطومـی مناسـب اسـت. به‌کارگیـری ایـن نـوع سـیم‌ها بـرای نصـب مسـتقیم روی سـینی کابـل، کانـال کابـل کشـی و مخـازن مجـاز نیسـت

ساختار

هـادی: مـس آنیل شـده گـروه 1( تـک مفتولـی( یـا گـروه 2 )منظـم تابیـده( مطابق اسـتاندارد 60228 IEC یـا 3084 ISIR

عایق: آمیزۀ PVC از نوع C/PVC

استاندارد

2-60227 IEC یـا 02) 607 (ISIRI بـا ولتـاژ نامـی 750/450 ولـت بـرای سـطوح مقاطـع بیـش از 1 میلیمتـر مربـع

6-60227 IEC یـا 06) 607 (ISIRI بـا ولتـاژ نامـی 500/300 ولـت بـرای سـطوح مقاطـع 5.0 ،75.0 و 1 میلیمتـر مربـع

توضیحات تکمیلی

امکان استفاده آسان از برق در هر شرایطی، از مزایای سیم های انعطاف پذیر در طراحی آنهاست. با وجود وجود انواع مختلفی از این محصولات در بازار، انتخاب یک سیم مناسب می‌تواند بسیار حیاتی باشد.

سیم های انعطاف پذیر با انعطاف پذیری بالا، در برق کشی ساختمان، برق کشی صنعتی و حتی برق کشی برخی از لوازم برقی مورد استفاده قرار می‌گیرند. طراحی این محصولات به شدت شبیه به سیم افشان و کابل افشان است، اما برخی از ویژگی های ارائه شده در این نوع سیم ها به شما این امکان را می دهد که به صورت کاملا حرفه‌ای و استاندارد یک برق کشی مناسب را ایجاد کنید و از بروز هرگونه مشکلی جلوگیری کنید. انتقال برق به کمک این نوع سیم ها بسیار راحت است؛ زیرا قابلیت جا به جایی و سبک بودن آنها، سیم کشی در فواصل طولانی را آسان می‌کند. برای اینکه برق کمتری در این سیم ها از بین برود، آنها با طراحی خاصی ساخته شده‌اند که باعث کاهش ولتاژ و انتقال برق در آنها به دلیل افزایش طول کابل بسیار کمتر می‌شود، بنابراین شما می‌توانید به آسانی از این نوع سیم ها استفاده کنید.

در صورت نیاز به مشاوره
با کارشناسان کابل زیتون در تماس باشید