محصولات سیم و کابل زیتون

 کابل های انعطاف پذیر سبک

کابل های انعطاف پذیر سبک

موارد کاربرد:

ایـن نـوع کابل هـا را میتـوان به عنـوان کابل‌های ورودی و اتصـال در وسـایل برقـی، لـوازم منـزل و ماشـین آلاتی کـه دو شـاخۀ آن‌هـا به طـور ثابـت بـه کابـل نصـب اسـت، بـه کار برد.

ساختار

هادی: مس آنیل شده گروه 5( انعطافپذیر( مطابق استاندارد 60228 IEC یا 3084 I

عایق: آمیزۀ PVC از نوع D/PV

نحوه قرار گیری رشته ها:

کابل گرد: رشته ها به هم تابیده می شوند.

کابل تخت: رشتهه ا به صورت موازی قرار می گیرند.

روکش: آمیزۀ PVC از نوع ST5/PVC و رنگ روکش به طور معمول مشکی یا سفید است

 

استاندارد

2-60227 IEC یا 52) 607 (ISIRI با ولتاژ نامی 300/300 ولت

در صورت نیاز به مشاوره
با کارشناسان کابل زیتون در تماس باشید