محصولات سیم و کابل زیتون

کابل های نصب ثابت سبک

کابل های نصب ثابت سبک

موارد کاربرد

ایـن نـوع کابل هـا بـرای مصـارف صنعتـی و کابل کشـی داخـل سـاختمان مناسـب اسـت و میتـوان آنهـا را در محیط هـای خشـک، مرطـوب و نیـز مکان هـای بسـته و بـاز و همچنیـن در آجـرکاری و بتـن بـه کار بـرد. قرارگیـری ایـن کابل هـا در بتن فشـرده و یـا به طـور مسـتقیم در زیـر زمیـن مجـاز نیسـت.

ساختار

هـادی: مـس آنیل شـده گروه 1 تـک مفتولی یا گروه 2  منظم تابیده 60228 IEC یا 3084 ISIR

عایق: آمیزۀ PVC از نوع C/PVC

نحوۀ قرارگیری رشته ها: رشته ها به هم تابیده میشوند. روکش میانی: رشته‌های به هم تابیده با آمیزه‌هایی از PVC اکسترود شده روکش می شوند.

روکش: آمیزۀ PVC از نوع ST4/PVC و رنگ روکش به طور معمول مشکی یا طوسی است.

 

استاندارد

10-60227 IEC یا 10) 607 (ISIRI با ولتاژ نامی 500 /300 ولت

در صورت نیاز به مشاوره
با کارشناسان کابل زیتون در تماس باشید