محصولات سیم و کابل زیتون

کابل های قدرت با روکش پی وی سی

کابل های قدرت با روکش پی وی سی

موارد کاربرد

ایـن نـوع کابل‌هـا بـرای تأمیـن انـرژی الکتریکـی در فضـای بـاز، زیـر خـاک، درون آب، داخـل سـاختمان، کانال هـای کابل کشـی، نیروگاه هـا، مصـارف صنعتـی در مراکـز توزیع و نیز شـبکه های مصـرف و در جایـی کـه احتمـال صدمـات مکانیکـی بـه کابـل وجـود نـدارد، بـه کار مـی رود.

ساختار

هادی: مس آنیل شده گروه تک مفتولی، گروه 2 منظم تابیده یا گروه 5 انعطاف پذیر مطابق استاندارد 60228 IEC یا 3084 ISIRI

عایق: آمیزۀ PVC از نوع A/P

نحوۀ قرارگیری رشته ها: رشته ها در کابله ای چند رشته به هم تابیده می شوند

روکش میانی: رشـته های به هم تابیده با آمیزه‌هایی از PVC اکسترود شده یا نواری به صورت عرضی پوشیده میشوند

روکش: آمیزۀ PVC از نوع ST1/PVC ،رنگ روکش به طور معمول مشکی است.

استاندارد

1-60502 IEC یا 1-3569 ISIRI با ولتاژ نامی 1000/600 ولت

در صورت نیاز به مشاوره
با کارشناسان کابل زیتون در تماس باشید