محصولات سیم و کابل زیتون

کابل های کنترل افشان شیلددار

کابل های کنترل افشان شیلددار

موارد کاربرد

ایـن نـوع کابل هـا بـرای اسـتفاده در تابلوهـای فرمـان در مکان هایـی کـه میـدان مغناطیسـی در آنهـا وجـود دارد، مناسـب می‌باشـد. کاربـرد ایـن نـوع کابل هـا در فضـای آزاد و سیسـتم های نقالـه توصیـه نمی شـود. * این نوع آمیزۀ pvc در برابر روغن مقاوم نیست.

ساختار

هادی: مس آنیل شـده کالس 5 افشـان، مطابق استـــاندارد ملی 60228 IEC 3084 ISIRI

عایق: آمیزۀ PVC نوع D

رنگ بندی عایق: تا 5 رشته با رنگ یا رشته های شماره دار و بیشتر از 5 رشته سیم با رشته های شماره دار برای تعداد 7 رشته سیم یا بیشتر، رشتۀ سیم ارت با رنگ سبز و زرد در آخرین لایه بیرونی می‌باشد.

روکش: آمیزۀ PVC از نوع ST5 در صورت درخواست مشتری، می توان به جای روکش میانی از یک لایه نوار پلی استر استفاده کرد.

بافت: مس ساده و یا قلع اندود

رنگ روکش: طوسی

 

استاندارد

4-60227 IEC / 74-607 IS

در صورت نیاز به مشاوره
با کارشناسان کابل زیتون در تماس باشید