محصولات سیم و کابل زیتون

کابل های انعطاف پذیر

کابل های انعطاف پذیر

موارد کاربرد:

ایــن نــوع کابل هــا بــرای وســایل بــا تنــش مکانیکــی متوســط در لــوازم منــزل، آشــپزخانه و اداری ماننــد یخچــال، ماشــین لباسشــویی و غیــره مناســب اســت. ایـن کابل هـا بـرای وسـایل پخـت و پـز و گرمایشـی مشـروط بــه ایــن کــه در تمــاس مســتقیم بــا قســمتهای داغ و یـا تحـت تأثیـر حـرارت قـرار نگیرنـد، قابـل اسـتفاده اسـت.

ساختار

هادی: مس آنیل شده گروه 5( انعطافپذیر( مطابق استاندارد 60228 IEC یا 3084 I

عایق: آمیزۀ PVC از نوع D/PV

نحوه قرار گیری رشته ها:

کابل گرد: رشته ها به هم تابیده می شوند.

کابل تخت: رشته ها به صورت موازی قرار می گیرند.

روکش: آمیزۀ PVC از نوع ST5/PVC و رنگ روکش به طور معمول مشکی یا سفید است

 

استاندارد

3-60227 IEC یا 53) 607 (ISIRI با ولتاژ نامی 500/300 ولت

در صورت نیاز به مشاوره
با کارشناسان کابل زیتون در تماس باشید