محصولات سیم و کابل زیتون

كابل تخت افشان با روکش پی وی سی

كابل تخت افشان با روکش پی وی سی

کاربـــــــرد

این نوع کابل‌ها اغلب به‌عنوان کابل‌های متحرک در جرثقیل آسانسورها و سیستم های نقاله به کار میروند.
این کابل‌ها جهت استفاده در تأسیسات داخل ساختمان مناسب میباشند.

 

مزایای کابل تخت نسبت به کابل گرد

- تبادل حرارتی بهتر با بیرون به دلیل بیشتربودن نسبت سطح به حجم و در نتیجه گرم نشدن کابل.
- انعطاف پذیری و زاویۀ خمش بیشتر.
- توزیع تنش کششی بین هادی، عایق و روکش و در نتیجه استحکام مکانیکی بیشتر.
- یکسان بودن نیروی خمشی بین رشته‌ها.
- بسته بندی‌های کم حجمتر.
- برای انعطاف پذیری بیشتر میتوان از آمیزه‌های زیر برای عایق و یا روکش استفاده کرد.
Elastomer Thermoplastic :TPE
Rubber Thermplastic :TPR

 

ساختـــار

هادی: مس آنیل شده گروه 5 انعطاف پذیر مطابق استاندارد 3084 ISIRI) 60228 IEC )
عایق: آمیزۀ PVC از نوع D/PVC
رنگ بنـدی عایـق: تـا 5 رشـته سـیم: بـا رنـگ یـا رشـته‌های شـماره دار، بیشـتر از 5 رشـته سـیم: با رشـته‌های شـماره دار،
بـرای تعـداد 7 رشـته سـیم یـا بیشـتر: رشـتۀ سـیم ارت بـا رنـگ سـبز و زرد آخریـن رشـته در لایه بیرونی میباشـد.
روکش: آمیزۀ PVC از نوع 5ST/PVC، رنگ روکش مشکی یا طوسی میباشد.
نحوۀ قرارگیری رشته‌ها: به صورت موازی
محدوۀ دمایی: نصب متحرک: C-5° تا C+70° / نصب ثابت: C-30° تا C+70°
برای هادی‌های تا سطح مقطع 1 میلیمتر: 300/500 ولت
برای هادی‌های با سطح مقطع بیشتر از 1 میلیمتر: 450/750 ولت

 

استاندارد

607-6 ISIRI یا 60227-6 IEC

در صورت نیاز به مشاوره
با کارشناسان کابل زیتون در تماس باشید