كابلهای قدرت سه و نيم رشته ای

كابلهای قدرت سه و نيم رشته ای

معرفی اجمالی محصول

كابلهای قدرت سه و نيم رشته ای

  كابلهاي قدرت سه و نيم رشته اي

با عايق و غلاف  (NYY) PVC،   1 / 6/0 كيلوولت

بر اساس استانداردهاي   ISIRI 3569-1  -  IEC 60502-1

 

جريان مجاز

مقاومت

 الكتريكي هادي

 

وزن تقريبي

يك كيلومتر كابل

 

قطر

خارجي

 

ضخامت

غلاف

 

ضخامت

عايق

 

مشخصات هادي

سطح

مقطع

 

در هوا

در زمين

نول

فاز

تعداد

رشته ها

نوع هادي

(A)

(A)

(Ω/Km)

(Ω/Km)

(Kg)

(mm)

(mm)

(mm)

-

-

(mm²)

106

128

15/1

727/0

1400

5/25

8/1

1 / 2/1

7 / 7

RM/RM

16+25×3

131

157

15/1

524/0

1730

5/27

8/1

1 / 2/1

7 / 7

RM/RM

16+35×3

159

185

727/0

387/0

1950

27

8/1

2/1 / 4/1

7 / 19 

SM/RM

25+50×3

202

228

524/0

268/0

2710

32

2

2/1 / 4/1

7 / 19 

SM/RM

35+70×3

244

275

387/0

193/0

3650

35

1/2

4/1 / 6/1

19 / 19

SM/SM

50+95×3

282

313

268/0

153/0

4630

5/38

2/2

4/1 / 6/1

19 / 37

SM/SM

70+120×3

324

353

268/0

124/0

5590

42

3/2

4/1 / 8/1

19 / 37

SM/SM

70+150×3

371

399

193/0

0991/0

6920

47

5/2

6/1 / 2

19 / 37

SM/SM

95+185×3

436

464

153/0

0754/0

8960

54

7/2

6/1 / 2/2

 37 / 37

SM/SM

120+240×3

 

موارد كاربرد : جهت كابل كشي داخل ساختمان و كانال، خارج ساختمان، زيرزمين، پستهاي برق صنعتي شامل كارخانجات و نيروگاه ها، شبكه هاي تغذيه شهري، مشروط بر اينكه از ضربات مكانيكي محفوظ باشد.

نمایش بیشتر

نام
ایمیل
نظر