كابلهاي قدرت پنج رشته اي

كابلهاي قدرت پنج رشته اي

معرفی اجمالی محصول

كابلهاي قدرت پنج رشته اي

با عايق و غلاف  (NYY & NYY-J) PVC،   1 / 6/0 كيلوولت

بر اساس استانداردهاي   ISIRI 3569-1  -  IEC 60502-1

 

جريان مجاز

مقاومت

الكتريكي هادي در °c20

وزن تقريبي

يك كيلومتر كابل

قطر

خارجي

ضخامت

غلاف

ضخامت

عايق

مشخصات هادي

سطح

مقطع

رشته ها تعداد

نوع هادي

در هوا

در زمين

(A)

(A)

(Ω/Km)

(Kg)

(mm)

(mm)

(mm)

-

-

(mm²)

5/18

26

1/12

280

14

8/1

8/0

7

RM

5/1*5

25

34

41/7

360

15

8/1

8/0

7

RM

5/2*5

33

44

61/4

520

5/17

8/1

1

7

RM

4*5

42

56

08/3

640

5/19

8/1

1

7

RM

6*5

57

75

83/1

900

22

8/1

1

7

RM

10*5

75

98

15/1

1200

5/24

8/1

1

7

RM

16*5

102

129

727/0

1850

29

9/1

2/1

7

RM

25*5

127

157

524/0

2400

33

2

2/1

7

RM

35*5

 

موارد كاربرد :  جهت كابل كشي داخل ساختمان و كانال، خارج ساختمان، زيرزمين، پستهاي برق صنعتي شامل كارخانجات و نيروگاه ها، شبكه هاي تغذيه شهري، مشروط بر اينكه از ضربات مكانيكي محفوظ باشد

 

نمایش بیشتر

نام
ایمیل
نظر