كابلهاي قدرت پنج رشته اي

كابلهاي قدرت پنج رشته اي

معرفی اجمالی محصول

كابلهاي قدرت پنج رشته اي

با عايق و غلاف  (NYY & NYY-J) PVC،   1 / 6/0 كيلوولت

بر اساس استانداردهاي   ISIRI 3569-1  -  IEC 60502-1

 

جريان مجاز

مقاومت

الكتريكي هادي در °c20

وزن تقريبي

يك كيلومتر كابل

قطر

خارجي

ضخامت

غلاف

ضخامت

عايق

مشخصات هادي

سطح

مقطع

رشته ها تعداد

نوع هادي

در هوا

در زمين

(A)

(A)

(Ω/Km)

(Kg)

(mm)

(mm)

(mm)

-

-

(mm²)

18/5

26

12/1

280

14

1/8

0/8

7

RM

5/1*5

25

34

7/41

360

15

1/8

0/8

7

RM

5/2*5

33

44

4/61

520

17/5

1/8

1

7

RM

4*5

42

56

3/08

640

19/5

1/8

1

7

RM

6*5

57

75

1/83

900

22

1/8

1

7

RM

10*5

75

98

1/15

1200

24/5

1/8

1

7

RM

16*5

102

129

0/727

1850

29

1/9

1/2

7

RM

25*5

127

157

0/524

2400

33

2

1/2

7

RM

35*5

 

موارد كاربرد :  جهت كابل كشي داخل ساختمان و كانال، خارج ساختمان، زيرزمين، پستهاي برق صنعتي شامل كارخانجات و نيروگاه ها، شبكه هاي تغذيه شهري، مشروط بر اينكه از ضربات مكانيكي محفوظ باشد

 

نمایش بیشتر

نام
ایمیل
نظر