كابل هاي قدرت سه رشته اي

كابل هاي قدرت سه رشته اي

معرفی اجمالی محصول

كابل هاي قدرت سه رشته اي
جريان مجاز

مقاومت

الكتريكي هادي در °c20

وزن تقريبي

يك كيلومتر كابل

قطر

خارجي

ضخامت

غلاف

ضخامت

عايق

مشخصات هادي

سطح

مقطع

در هوا

در زمين

تعداد

رشته ها

نوع هادي

(A)

(A)

(Ω/Km)

(Kg)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

-

(mm²)

5/18

26

1/12

210

5/12

8/1

8/0

7

RM

5/1*3

25

34

41/7

275

5/13

8/1

8/0

7

RM

5/2*3

34

44

61/4

360

5/15

8/1

1

7

RM

4*3

43

56

08/3

435

5/16

8/1

1

7

RM

6*3

60

75

83/1

625

5/18

8/1

1

7

RM

10*3

80

98

15/1

825

5/20

8/1

1

7

RM

16*3

106

128

727/0

1200

5/24

8/1

2/1

7

RM

25*3

131

157

524/0

1600

27

8/1

2/1

7

RM

35*3

159

185

387/0

1690

5/25

8/1

4/1

19

SM

50×3

202

228

268/0

2350

29

9/1

4/1

19

SM

70×3

244

275

193/0

3120

32

2

6/1

19

SM

95×3

282

313

153/0

3880

35

1/2

6/1

37

SM

120×3

324

353

124/0

4770

5/41

3/2

8/1

37

SM

150×3

371

399

0991/0

6000

44

4/2

2

37

SM

185×3

436

464

0754/0

7700

51

6/2

2/2

37

SM

240×3

 

موارد كاربرد :  جهت كابل كشي داخل ساختمان و كانال، خارج ساختمان، زيرزمين، پستهاي برق صنعتي شامل كارخانجات و نيروگاه ها، شبكه هاي تغذيه شهري، مشروط بر اينكه از ضربات مكانيكي محفوظ باشد.

نمایش بیشتر

نام
ایمیل
نظر