كابل-هاي قدرت سه رشته اي

كابل هاي قدرت سه رشته اي

معرفی اجمالی محصول

كابل هاي قدرت سه رشته اي
جريان مجاز

مقاومت

الكتريكي هادي در °c20

وزن تقريبي

يك كيلومتر كابل

قطر

خارجي

ضخامت

غلاف

ضخامت

عايق

مشخصات هادي

سطح

مقطع

در هوا

در زمين

تعداد

رشته ها

نوع هادي

(A)

(A)

(Ω/Km)

(Kg)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

-

(mm²)

18/5

26

12/1

210

12/5

1/8

0/8

7

RM

1/5*3

25

34

7/41

275

13/5

1/8

0/8

7

RM

2/5*3

34

44

61/4

360

15/5

1/8

1

7

RM

4*3

43

56

3/08

435

16/5

1/8

1

7

RM

6*3

60

75

1/83

625

18/5

1/8

1

7

RM

10*3

80

98

1/15

825

20/5

1/8

1

7

RM

16*3

106

128

0/727

1200

24/5

1/8

1/2

7

RM

25*3

131

157

0/524

1600

27

1/8

1/2

7

RM

35*3

159

185

0/387

1690

25/5

1/8

1/4

19

SM

50×3

202

228

0/268

2350

29

1/9

1/4

19

SM

70×3

244

275

0/193

3120

32

2

1/6

19

SM

95×3

282

313

0/153

3880

35

2/1

1/6

37

SM

120×3

324

353

0/124

4770

41/5

2/3

1/8

37

SM

150×3

371

399

0/0991

6000

44

2/4

2

37

SM

185×3

436

464

0/0754

7700

51

2/6

2/2

37

SM

240×3

 

موارد كاربرد :  جهت كابل كشي داخل ساختمان و كانال، خارج ساختمان، زيرزمين، پستهاي برق صنعتي شامل كارخانجات و نيروگاه ها، شبكه هاي تغذيه شهري، مشروط بر اينكه از ضربات مكانيكي محفوظ باشد.

نمایش بیشتر

نام
ایمیل
نظر