کابل های قدرت تک رشته ای

کابل های قدرت تک رشته ای

معرفی اجمالی محصول

کابل های قدرت تک رشته ای

با عايق و غلاف (NYY PVC، 1 / 6/0 كيلوولت)
بر اساس استانداردهاي ISIRI 3569-1 - IEC 60502-1

 

جريان مجاز

مقاومت

الكتريكي هادي در °c20

وزن تقريبي

يك كيلومتر كابل

قطر

خارجي

ضخامت

غلاف
ضخامت

عايق

مشخصات هادي

سطح

مقطع

در هوا

در زمين

تعداد

رشته ها

نوع هادي

تخت

مثلثي

تخت

مثلثي

(A)

(A)

(A)

(A)

(Ω/Km)

(Kg)

(mm)

(mm)

(mm)

-

-

(mm²)

103

89

127

107

1/15

220

10

1/4

1

7

RM

16*1

137

118

163

137

0/727

325

11/5

1/4

1/2

7

RM

25*1

169

145

195

165

0/524

430

13

1/4

1/2

7

RM

35*1

206

176

230

195

0/387

570

14/5

1/4

1/4

19

RM

50×1

261

224

282

239

0/268

780

16/5

1/5

1/4

19

RM

70×1

321

271

336

287

0/193

1050

18/5

1/5

1/6

19

RM

95×1

374

314

382

326

0/153

1310

20/5

1/6

1/6

37

RM

120×1

428

361

428

366

0/124

1600

22/5

1/7

1/8

37

RM

150×1

494

412

483

414

0/0991

2000

25

1/7

2

37

RM

185×1

590

484

561

481

0/0754

2560

28

1/8

2/2

61

RM

240×1

678

549

632

542

0/0601

3200

31

2

2/4

61

RM

300×1

817

657

730

624

0/0470

4050

34/5

2/1

2/6

61

RM

400×1

940

749

823

698

0/0366

5200

39

2/2

2/8

61

RM

500×1

موارد كاربرد : استفاده در شبكه هاي فشار ضعيف داخل يا خارج ساختمان و زيرزمين، در صورتيكه احتمال ضربات مكانيكي وجود نداشته باشد.

نمایش بیشتر

نام
ایمیل
نظر