کابل های قدرت تک رشته ای

کابل های قدرت تک رشته ای

معرفی اجمالی محصول

کابل های قدرت تک رشته ای

با عايق و غلاف (NYY PVC، 1 / 6/0 كيلوولت)
بر اساس استانداردهاي ISIRI 3569-1 - IEC 60502-1

 

جريان مجاز

مقاومت

الكتريكي هادي در °c20

وزن تقريبي

يك كيلومتر كابل

قطر

خارجي

ضخامت

غلاف
ضخامت

عايق

مشخصات هادي

سطح

مقطع

در هوا

در زمين

تعداد

رشته ها

نوع هادي

تخت

مثلثي

تخت

مثلثي

(A)

(A)

(A)

(A)

(Ω/Km)

(Kg)

(mm)

(mm)

(mm)

-

-

(mm²)

103

89

127

107

15/1

220

10

4/1

1

7

RM

16*1

137

118

163

137

727/0

325

5/11

4/1

2/1

7

RM

25*1

169

145

195

165

524/0

430

13

4/1

2/1

7

RM

35*1

206

176

230

195

387/0

570

5/14

4/1

4/1

19

RM

50×1

261

224

282

239

268/0

780

5/16

5/1

4/1

19

RM

70×1

321

271

336

287

193/0

1050

5/18

5/1

6/1

19

RM

95×1

374

314

382

326

153/0

1310

5/20

6/1

6/1

37

RM

120×1

428

361

428

366

124/0

1600

5/22

7/1

8/1

37

RM

150×1

494

412

483

414

0991/0

2000

25

7/1

2

37

RM

185×1

590

484

561

481

0754/0

2560

28

8/1

2/2

61

RM

240×1

678

549

632

542

0601/0

3200

31

2

4/2

61

RM

300×1

817

657

730

624

0470/0

4050

5/34

1/2

6/2

61

RM

400×1

940

749

823

698

0366/0

5200

39

2/2

8/2

61

RM

500×1


موارد كاربرد : استفاده در شبكه هاي فشار ضعيف داخل يا خارج ساختمان و زيرزمين، در صورتيكه احتمال ضربات مكانيكي وجود نداشته باشد.

نمایش بیشتر

نام
ایمیل
نظر