كابلهاي قدرت دو رشته اي

كابلهاي قدرت دو رشته اي

معرفی اجمالی محصول

كابلهاي قدرت دو رشته اي

با عايق و غلاف (NYY  PVC، 1 / 6/0 كيلوولت)
بر اساس استانداردهاي ISIRI 3569-1 - IEC 60502-1

 

جريان مجاز

مقاومت

الكتريكي هادي در °c20

وزن تقريبي

يك كيلومتر كابل

 

قطر

خارجي

ضخامت

غلاف

ضخامت

عايق

مشخصات هادي

سطح

مقطع

در هوا

در زمين

تعداد رشته ها

نوع هادي

(A)

(A)

(Ω/Km)

(Kg)

(mm)

(mm)

(mm)

-

-

(mm²)

20

32

12/1

185

12

1/8

0/8

7

RM

1/5*2

27

42

7/41

220

13

1/8

0/8

7

RM

2/5*2

37

54

4/61

310

14/5

1/8

1

7

RM

4*2

48

68

3/08

370

16

1/8

1

7

RM

6*2

66

90

1/83

510

17/5

1/8

1

7

RM

10*2

89

116

1/15

645

20

1/8

1

7

RM

16*2

118

151

0/727

970

23

1/8

1/2

7

RM

25*2

145

185

0/524

1240

25/5

1/8

1/2

7

RM

35*2

176

214

0/378

1660

29

1/9

1/4

19

RM

50×2

224

264

0/268

2240

33

2

4/1

19

RM

70×2

271

316

0/193

3030

38

2/2

1/6

19

RM

95×2

314

356

0/153

3680

41/5

2/6

1/6

37

RM

120×2

361

388

0/124

4480

45/5

2/4

1/8

37

RM

150×2


موارد كاربرد :  جهت كابل كشي داخل ساختمان و كانال، خارج ساختمان، زيرزمين، پستهاي برق صنعتي شامل كارخانجات و نيروگاه ها، شبكه هاي تغذيه شهري، مشروط بر اينكه از ضربات مكانيكي محفوظ باشد.

نمایش بیشتر

نام
ایمیل
نظر