كابلهاي قدرت دو رشته اي

كابلهاي قدرت دو رشته اي

معرفی اجمالی محصول

كابلهاي قدرت دو رشته اي

با عايق و غلاف (NYY  PVC، 1 / 6/0 كيلوولت)
بر اساس استانداردهاي ISIRI 3569-1 - IEC 60502-1

 

جريان مجاز

مقاومت

الكتريكي هادي در °c20

وزن تقريبي

يك كيلومتر كابل

 

قطر

خارجي

ضخامت

غلاف

ضخامت

عايق

مشخصات هادي

سطح

مقطع

در هوا

در زمين

تعداد رشته ها

نوع هادي

(A)

(A)

(Ω/Km)

(Kg)

(mm)

(mm)

(mm)

-

-

(mm²)

20

32

1/12

185

12

8/1

8/0

7

RM

5/1*2

27

42

41/7

220

13

8/1

8/0

7

RM

5/2*2

37

54

61/4

310

5/14

8/1

1

7

RM

4*2

48

68

08/3

370

16

8/1

1

7

RM

6*2

66

90

83/1

510

5/17

8/1

1

7

RM

10*2

89

116

15/1

645

20

8/1

1

7

RM

16*2

118

151

727/0

970

23

8/1

2/1

7

RM

25*2

145

185

524/0

1240

5/25

8/1

2/1

7

RM

35*2

176

214

387/0

1660

29

9/1

4/1

19

RM

50×2

224

264

268/0

2240

33

2

4/1

19

RM

70×2

271

316

193/0

3030

38

2/2

6/1

19

RM

95×2

314

356

153/0

3680

5/41

3/2

6/1

37

RM

120×2

361

388

124/0

4480

5/45

4/2

8/1

37

RM

150×2


موارد كاربرد :  جهت كابل كشي داخل ساختمان و كانال، خارج ساختمان، زيرزمين، پستهاي برق صنعتي شامل كارخانجات و نيروگاه ها، شبكه هاي تغذيه شهري، مشروط بر اينكه از ضربات مكانيكي محفوظ باشد.

نمایش بیشتر

نام
ایمیل
نظر