ابعاد کابل ها

كابلهاي كواكسيال 75 اهم بر اساس استاندارد JIS C3501

ولتاژ تست(V) تضعيف در 10MHz Db/km ظرفيت خازني در 1KHz nF/km مقاومت الكتريكي هادي در °c20 (Ω/Km) قطر خارجي (mm) ضخامت روكش (mm) قطر روي شيلد (mm) تعداد و قطر هادي بيرونی (شيلد) (mm) قطر عايق شده (mm) ضخامت عايق (mm) قطر تابيده هادی (mm) تعداد و قطر هادی (-xmm) نوع كابل
1000 96 4±69 346 2/9 ± 0/4 0/4 2/1 16*(5*0/1) 1/6 0/67 0/26 1×0/26 1.5C-2V*
1000 52 4±69 145 4 ± 0/5 0/5 3 16*(6*0/12) 2/4 1 0/4 1×0/4 2.5C-2V
1000 42 3±67 91/4 5/4 ± 0/5 0/8 3/8 24*(5*0/14) 3/1 1/3 0/5 1×0/5 3C-2V
1000 42 3±67 256 5/4 ± 0/5 0/8 3/8 24*(5*0/14) 3/1 1/3 0/5 1×0/5 3C-2V CS*
1000 48 3±67 100 5/4 ± 0/5 0/8 3/8 24*(5*0/14) 3/1 1/28 0/54 7×0/18 3C-2V S
1000 25 3±67 25/3 6/6 ± 0/5 0/7 5/2 24*(5*0/14) 4/5 1/77 0/95 1×0/95 4.5C-2V
1000 27 3±67 35/9 7/4 ± 0/5 0/9 5/6 24*(7*0/14) 4/9 2/05 0/8 1×0/8 85C-2V
1000 27 3±67 35/9 8/3 ± 0/5 1 6/3 24*(7*0/14) دولایه 4/9 2/05 0/8 1×0/8 5C-2W
1000 22 3±67 20/7 10/4 ± 0/5 1/1 8/2 24*(8*0/18) 7/3 3/05 1/2 7×0/4 7C-2V
1000 18 3±67 13/1 13 ± 0/6 1/3 10/4 24*(10*0/2) 9/4 3/95 1/5 7×0/5 10C-2V

* هادی فوق بايد فولاد با روكش مس با شد كه در كابلهای فوق با مس خالص توليد شده

موارد كاربرد : استفاده در شبكه های دوربين های مدار بسته و تلويزيون و ماهواره و سيستم های انتقال تصوير .

كابلهاي كواكسيال 50 اهم بر اساس استاندارد JIS C3501

ولتاژ تست(V) تضعيف در 10MHz Db/km ظرفيت خازني در 1KHz nF/km مقاومت الكتريكي هادي در °c20 (Ω/Km) قطر خارجي (mm) ضخامت روكش (mm) قطر روي شيلد (mm) تعداد و قطر هادي بيرونی (شيلد) (mm) قطر عايق شده (mm) ضخامت عايق (mm) قطر تابيده هادی (mm) تعداد و قطر هادی (-xmm) نوع كابل
300 85 5±104 110 2/9 ± 0/4 0/4 2/1 16*(5*0/1) 1/6 0/53 0/54 7×0/18 1.5D-2V
1000 45 5±100 35/9/td> 4/3 ± 0/5 0/5 3/3 16*(7*0/12) 2/7 0/95 0/8 1×0/8 2.5D-2V
1000 47 4±100 33/3 5/3 ± 0/5 0/8 3/7 24*(5*0/14) 3 1/02 0/96 7×0/32 3D-2V
1000 27 4±100 11/7 7/3 ± 0/5 0/9 5/5 24*(7*0/14) 4/8 1/7 1/4 1×1/4 3D-2V
1000 27 4±100 11/7 8 ± 0/5 0/9 6/2 24*(7*0/14) دولایه 4/8 1/7 1/4 1×1/4 5D-2W
1000 20 4±100 5/13 11/1 ± 0/5 1/2 8/7 24*(8*0/18) 7/8 2/7 2/4 7×0/8 8D-2V
1000 14 4±102 2/67 13/1 ± 0/6 1/2 10/7 24*(10*0/2) 9/7 3/4 2/9 1×2/9 10D-2V

موارد كاربرد : استفاده در شبكه های دوربين های مدار بسته و تلويزيون و ماهواره و سيستم های انتقال تصوير .

كابلهاي كواكسيال فركانس بالا بر اساس استاندارد MIL

ولتاژ تست(V) تضعيف در 1MHz Db/30m ظرفيت خازني در 1KHz nF/km مقاومت الكتريكي هادي در °c20 (Ω/Km) امپدانس (Ω) قطر خارجي (mm) ضخامت روكش (mm) تعداد و قطر هادی بيرونی (شيلد) (mm) قطر عايق شده (mm) ضخامت عايق (mm) قطر تابيده هادی (mm) تعداد و قطر هادی (-xmm) نوع كابل
10000 9/4 66/5 48/5 75 10/0±3/18 1/1 24*(8*0/18) 7/2 3 1/2 7*0/4 قلع اندود RG11
5000 28 105/6 41/3 50 4/0±95/1 0/7 16*(7*0/12) 2/9 1 0/9 19*0/18 قلع اندود RG58
7000 16 65/6 70 75 6/0±15/1 0/8 24*(5*0/16) 3/7 1/56 0/57 *1*0/57 RG59
10000 9 105/6 5/77 50 10/0±3/18 1/1 24*(8*0/18) 7/25 2/5 2/25 7*0/75 RG213

* هادی فوق بايد فولاد با روكش مس با شد كه در كابلهای فوق با مس خالص توليد شده

موارد كاربرد : استفاده در شبكه های دوربين های مدار بسته و تلويزيون و ماهواره و سيستم های انتقال تصوير .

علائم اختصاري در كابل هاي كواكسيال بر اساس استاندارد JIS C3501

كاراكتر اول عدد قطر تقريبی هادی عايق شده
كاراكتر دوم C 50 اهم
D 75 اهم
كاراكترسوم 2 كابل با عايق پلي اتيلن خالص (غير فوم)
كاراكتر چهارم V كابل با يك لايه شيلد بافته
W كابل با دو لايه شيلد بافته
كاراكترپنجم (در صورت وجود) S كابل با هادي داخلي تابيده (درحالتي كه چند مدل از كابل وجود داشته باشد)
CS كابل با هادي داخلي فولاد مس اندود شده (درحالتي كه چند مدل از كابل وجود داشته باشد)